Regulamin uczestnictwa w Targach Mamaville

(zwany dalej: „Regulaminem”)

1. Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników targów „Mamaville – edycja „Wiosna 2022” (zwanych dalej „Targami” lub „Targami Mamaville”) organizowanymi przez Mamaville s.c. M. Kostrzewa-Ziemkiewicz i A. Kacperczyk ul. Tomnicka 25/5, 02-491 Warszawa (zwanych dalej „Organizatorem”).

Targi Mamaville edycja „Wiosna 2022” odbędą się w następujących terminach:

13 Marca 2022 r. w Warszawie w EXPO XXI ,ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa w godzinach od 10:00-17:00.

20 marca 2022 r. we Wrocławiu na Stadionie Tarczyński Arena , Al. Śląska 1 , 54-118 Wrocław w godzinach 10:00 do 17:00

03 Kwietnia 2022 r. w Katowicach w Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach ,Plac Sławika i Antalla 1,w godzinach 10:00 do 17:00

10 kwietnia 2022 r. w Krakowie, w hali Cracovii, Al. Marszałka Ferdynanda Focha 40, 30-119 Kraków, w godzinach od 10:00 do 17:00

14 Maja 2022 w Gdańsku w Galerii Forum Gdańsk , Trag Sienny 7, 80-806 Gdańsk , w godzinach od 9:00 do 21:00

2. Zasady uczestnictwa

Targi organizowane są w celu promocji marek przedsiębiorczych mam i produktów tworzonych z pasją, z najlepszych surowców i wyprodukowanych w Polsce bazujących na autorskich projektach. Ideą targów jest zapewnienie różnorodności oferty i najwyższej jakości oferowanych produktów.

Jako uczestnika Targów rozumie się każdą osobę, która przebywa w obiekcie w związku z organizowanymi targami i nie jest wystawcą tj. w szczególności publiczność targową (zwany dalej: „Uczestnikiem” lub „Odwiedzającym”). Uczestnik może przebywać na terenie Targów wyłącznie na podstawie ważnego biletu wstępu.

2.1 Bilety wstępu na Targi (zwane dalej: „Biletami” lub „Biletem”) można nabyć u Organizatora za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://targi.mamaville.pl dokonując płatności bezgotówkowej. Zakup oznacza akceptację Regulaminu.

2.2 Koszt Biletu wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Wstęp dla dzieci do lat 15 jest bezpłatny.

2.3 Bilet uprawnia Uczestnika do korzystania z atrakcji przygotowanych przez Organizatora na terenie Targów. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do korzystania z atrakcji na terenie Targów zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.4 Organizator informuje, iż Bilety sprzedawane będą na oznaczony dzień, w którym odbywać się będą Targi, w związku z czym, na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Uczestnikom nie przysługuje odstąpienie od zawartej z Organizatorem umowy w przedmiocie sprzedaży Biletu.

2.5. Inne świadczenia i usługi dla Uczestników:

a) dla Uczestników dostępny będzie Bezpłatny Magazyn Mamaville. Magazyn będzie dystrybuowany w Punkcie Informacyjnym Targów (recepcja), jednakże w związku z tym, że liczba katalogów jest ograniczona, w chwili wyczerpania nakładu Uczestnik nie może wywodzić względem Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu.
b) Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, warsztatów, porad, doradztwa itd. przewidzianych w programie Targów.
c) W celu ułatwienia zwiedzania Targów Organizator przygotowuje plan lokalizacji stoisk/mapę sytuacyjną Targów i wystawców dostępną w Punkcie Informacyjnym Targów (recepcja) dla Uczestników.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas przygotowania i organizacji Targów

3.1. Tereny wystawiennicze

a) W celach bezpieczeństwa, na terenie Targów wprowadza się obowiązkową rejestrację Uczestników, która będzie realizowana w ramach procedury sprzedaży Biletów.
b) Na Terenie Targów będą przestrzegane aktualnie obowiązujące wytyczne epidemiologiczne publikowane na stronach GiS
c) Jeżeli w okresie od dnia zakupu Biletu do dnia Targów potencjalny Uczestnik zostanie poddany kwarantannie, izolacji lub w ciągu 14 dni przed datą Targów będzie miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie, lub też wystąpią u niego objawy charakterystyczne dla zakażenia COVID-19 tj. wysoka gorączka, katar, uporczywy kaszel, ból gardła i/lub utrata smaku i węchu, to Uczestnik nie weźmie udziału w Targach.
d) Organizator zapewnia zachowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi o szerokości minimum 3 metrów.
e) Wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką, przez każdą osobę przebywająca na terenie Targów ( w tym pracowników, obsługi i organizatorów Targów), oraz obowiązek regularnej dezynfekcji rąk.
f) Organizator wprowadza możliwość zakupu maseczek ochronnych na terenie Targów w specjalnie oznaczonym punkcie.
g) Organizator zapewnia dostęp do płynów dezynfekujących przy wszystkich wejściach oraz toaletach na terenie Targów, jak również w innych ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie Targów wybranych przez Organizatora.
h) Na terenie Targów wprowadza się zakaz roznoszenia ulotek oraz działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.
i) Na terenie Targów Uczestnicy mogą siadać wyłącznie w miejscach i strefach do tego wyznaczonych. Organizator zapewni by pomiędzy tymi miejscami siedzącymi zachowane było co najmniej 1,5 metra odległości.

3.2. Strefy wejścia i wjazdu

a) W celach bezpieczeństwa, na terenie Targów organizator Targów będzie stosował się do aktualnie obowiązujących rozporządzeń publikowanych na stronach GiS.
b) Jeżeli w okresie od dnia zakupu Biletu do dnia Targów potencjalny Uczestnik zostanie poddany kwarantannie, izolacji lub w ciągu 14 dni przed datą Targów będzie miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie, lub też wystąpią u niego objawy charakterystyczne dla zakażenia COVID-19 tj. wysoka gorączka, katar, uporczywy kaszel, ból gardła i/lub utrata smaku i węchu, to Uczestnik nie weźmie udziału w Targach.
d) Na teren Targów wejść mogą wyłącznie Uczestnicy posiadający ważny Bilet oraz zgłoszeni wystawcy, pracownicy obsługi Targów, Organizator i służby serwisowe. Pracownicy obsługi Targów zastrzegają sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren Targów potencjalnego Uczestnika, który posiada widoczne objawy zakażenia COVID-19, w tym w szczególności ma katar lub uporczywie kaszle.
e) Wydziela się odrębne drogi komunikacji dla Uczestników – inne dla Uczestników wchodzących podczas na teren Targów, inne dla Uczestników opuszczających teren Targów.
f) Zapewnia się bezpieczne strefy kolejki do wejścia na teren Targów poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
g) Wprowadza się bezdotykową formę weryfikacji Biletów w strefach wejścia i wjazdu na teren Targów.
h) Wprowadza się weryfikację czy wchodzący na teren Targów mają zasłonięte usta oraz nos przed wejściem na teren Targów. W przypadku gdyby wchodzący na teren Targów nie mieli zasłoniętych ust oraz nosa , Organizator odmawia wpuszczenia na teren Targów.

3.3. Punkty obsługi klienta

a) Organizator informuje, że ograniczył liczbę punktów obsługi do niezbędnego minimum.
b) Organizator informuje, że stanowiska w punktach obsługi będą specjalnie wydzielone i regularnie dezynfekowane.
c) Organizator informuje, że do pracy na terenie Targów dopuszczeni są wyłącznie pracownicy którzy mają zasłonięte usta i nos.
d) Organizator zapewnia bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczono miejsca (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.           e) Organizator informuje, że Powierzchnie lad recepcyjnych w punktach obsługi będą dezynfekowane.

3.4 Inne postanowienia dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego

 Uczestnik nie może wziąć udziału w Wydarzeniu, jeżeli wystąpią u niego objawy choroby lub w wypadku, gdy przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i nie przysługuje mu z tego tytułu zwrot kwoty za Bilet.
Uczestnik zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, określonych przez Organizatora w regulaminie wydarzenia.
W pozostałym zakresie kwestie dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka prywatności Organizatora

4.Przepisy porządkowe

4.1 Odwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach trwania wydarzenia.

4.2 Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Targach wyłącznie pozostając pod opieką pełnoletniej osoby (rodzica lub prawnego opiekuna).

4.3 Zabronione jest prowadzenie przez Odwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

4.4 Na terenie Targów obowiązują zakazy:

a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
d) wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika dla osoby niewidomej, a także deskorolek, rowerów, itp
e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie;
g) niszczenia infrastruktury Targów, w tym opierania się o stoiska i wszelkie konstrukcje na terenie Targów;
h) osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych powyżej Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

Odwiedzający są zobowiązani do: respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej.

5.Odpowiedzialność i Ubezpieczenia

5.1 Odwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia wnoszonego na teren Targów przed ewentualnymi uszkodzeniami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, itd.)

5.2 Odwiedzający ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie Targów (uszkodzenia, ubytki, itd.), w tym szkody w mieniu Organizatora. Oceny wyrządzonych szkód dokonuje poszkodowany w obecności Organizatora i Odwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

5.3 Odwiedzający dokonujący zakupu Biletu ponoszą odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail.

5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie, (w szczególności, lecz niewyłącznie, kradzieże mienia Uczestników) lub nich samych.

5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zniszczenia w obiekcie, w jakim odbywa ją się Targi i jego otoczeniu powstałe w wyniku działania uczestników Targów. Koszty wynikające z tego tytułu pokryje uczestnik, który dopuścił się szkody.

5.6 Za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich – odpowiadają ich opiekunowie.

5.7 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników oraz szkody powstałe wyniku niewłaściwego stosowania lub zabezpieczenia atrakcji przez wystawcę na terenie jego stoiska – ponosi wystawca.

6.Inne

6.1 Organizator ma prawo do odwołania Targów lub przesunięcia daty ich organizacji w każdym terminie na skutek okoliczności niezależnych od niego, tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na katastrofy, zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, blokady dróg, strajki, z wyjątkiem strajków pracowników Instytucji, których Organizator mógł łatwo uniknąć. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania Targów ze względów bezpieczeństwa, gdy pomimo niewprowadzenia zakazu organizacji targów przez odpowiednie organy państwowe, organizacja Targów uniemożliwiałaby zagwarantowanie przez Organizatora zgodności z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i/lub wytycznymi. Organizator poinformuje o takowych zmianach poprzez stronę www. https://targi.mamaville.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za wszelkie szkody powstałe wskutek okoliczności wskazanych w zdaniach poprzednich, w tym w szczególności nie jest zobowiązany do zwrócenia Uczestnikom udokumentowanych wydatków na zakup biletów wstępu na Targi.

6.2 Organizator ma prawo do odwołania Targów z przyczyn leżących po jego stronie w każdym terminie. Wówczas zobowiązany jest do zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych przez Uczestników na zakup biletów wstępu na Targi.